ОУ „Васил Левски"

Родителски срещи

В А Ж Н О !!!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 11.09.2020 г. от 9:00 ч. ще се проведат среща с родителите по класове. На нея ще бъдете информирани по важни за обучението на децата ви дейности и мерки, както и възможност да зададете своите въпроси. Присъствието поне на 1 родител на дете е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Моля да се запознаете с изискванията за отсъствията на учениците

  1. Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

I.1.    Закъснение за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а над 20 минути като едно отсъствие.

I.2.    Отсъствията на учениците, считано от 01.11.2017г. да бъдат отбелязвани съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование

I.3.    Класен ръководител, който не е уведомен за отсъствие на свой ученик е длъжен да се свърже с родител/настойник/  за изясняване на причините.

I.4.    Отсъствията на учениците се отбелязват в дневника на класа, както и в ученическите книжки, ежемесечно и в края на всеки учебен срок.

  1. Ученикът може да отсъства по уважителни причини в следните случаи:

II.1.   По медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след завръщане в училище.

II.2.   Поради участие в други дейности при предоставяне на документ от организаторите  и след потвърждение от родител.

II.3.   До 3 учебни дни за учебна година въз основа на мотивирано писмно заявление от родител/настойник/ до класния ръководител, което се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят/настойникът/ уведомява класния ръководител и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика.

II.4.   До 7 учебни дни за учебна година въз основа на мотивирано писмно заявление от родител/настойник/ до директора, което се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят/настойникът/ уведомява класния ръкоовдител и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика.  Директорът въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията са по уважителни причини.

II.5.   Заявления, подадени извън горепосочените срокове не се разрешават.

                                                                                                                                                                  Директор:

                                                                                                                                                                              Павлин Петров

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 30.11.2016 г. /сряда /от 16.30 часав сградата на Основно училище„Васил Левски”  с. Ракево  ще се проведат родителски срещи на учениците от I до VIII    клас при следния дневен ред:

 

  1. Запознаване с функциите на Обществен съвет към училището като орган за подпомагане на развитието и за граждански контрол на управлението му.
  2. Номиниране на родители на учениците от класа за сформиране на обществен съвет при Основно училище „Васил Левски” , с. Ракево
  3. Избор на двама от предложените родители с мандат за участие в Обществения съвет на училището.

 

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на информационното табло на І етаж в сградата на училището и на интернет страницата на училището.

                                                                                                                                                                      Директор:

                                                                                                                                                                                                Павлин Петров