ОУ „Васил Левски"

Проекти

ПРОЕКТИ 2020/ 2021 учебна година

 • Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържании др.);

Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

 

 • Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”2014 – 2020 г.-  ” Подкрепа за успех”

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояване на учебното съдържание.

Специфични цели на проекта са:

 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система.
 2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск.
 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 11 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.
 4. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране.
 5. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници и др.
 6. Участие в междуучилищни дейности.

Сформирани групи през учебната 2020/ 2021 г. в ОУ ” Васил Левски” с. Ракево:

 1. Група по математика/  1 и 2 клас/ : ръководител- Димитрина Костова
 2. Група по БЕЛ/  3 и 4 клас/ : ръководител- Галина Илиева
 3. Група по БЕЛ/  5 клас/ : ръководител- Десислава Павлова
 4. Група по математика/  6 клас/ : ръководител- Симона Петрова
 5. Група по математика/  7 клас/ : ръководител- Симона Петрова

Обучението се провежда по график за период от 19.10.2020г до 16.06.2021 г.

Линк  към информационната система на проекта:  https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Проекти 2019/2020 учебна година

КПРПС

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Стремеж и мотивация за професионално развитие на педагогическите специалисти от Основно училище “Васил Левски“ Ракево чрез участие в обучение по проект КПРПС

Обучение на тема: “Коучинг. Иновативни методи на преподаване”, кампания септември 2019 г –        август 2020 г.

В изпълнение  на Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1, всички педагози от Основно училище“Васил Левски“ Ракево взеха участие в обучение на тема:  “Коучинг. Иновативни методи на преподаване”, с продължителност – 16 /шестнадесет/ акад. часа, брой квалификационни кредити – 1 /един/ .

Обучението се проведе в гр Враца с обучител Б. Бонев.

Обучението целеше формиране и надграждане на компетенции. Очаква се също така учителите да подобрят уменията си за: дефиниране на ясни образователни цели, планиране на подходи и техники за учене и мотивиране на учениците, за умения за развитие на творческото мислене и мотивация за самостоятелно действие у учениците, както и да организират, координират и контролират дейностите по време на учебния процес, като поддържат необходимата дисциплина, интерес  и работна атмосфера в класа- за работа в екип, конструктивни подходи на сътрудничество, за насочване на учениците към автономия в ученето чрез придобиване на ключови умения

„Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояване на учебното съдържание.

Във връзка с чл.17 и чл.27  от Наредбата за приобщаващото образование  и решение на ПС,   за учебна 2019-2020г  в ОУ“Васил Левски“ Ракево се провежда  допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в 5 групи по учебните предмети български език и литература-във втори, трети и четвърти клас клас и по математика във втори, трети, четвърти и седми клас.

Обучението се провежда по график за период от 01.11.2019г до 15.06.2020г