с.Ракево, общ.Криводол

ОУ „Васил Левски"

График на дейностите, свързани с края на учебната 2020/2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информирам Ви, за сроковете и дейностите , свързани с края на учебната 2020/2021 г., както следва:

 1. Край на втори учебен срок на учебната 2020/2021 г.

 

 1. І – III клас- край на втори учебен срок –  23. 06.2021 г.

 

 1. IV – VІI клас- край на втори учебен срок – 30. 06.2021 г.

 

 1.  С учениците от I, II, II, IV, и VII клас се провеждат редовни учебни занятия до края на втори учебен срок на 2020/2021 учебна година.

 

 1. За учениците от V и VI клас за периода от 17. 06.2021 г. до 30.06.2021 г. се организират допълнителни занятия, както следва:

 

 • Допълнителни занятия за преодоляване на трудности при усвояване на учебен материал- със задължителен характер за ученици със слаби оценки или с пропуски по определени учебни предмети;
 • Извънкласни занимания по интереси;
 • Проектни дейности. / За учениците, които са включени  в групи по проект “ Подкрепа за успех“ участието е задължително./;
 • Обща подкрепа за личностно развитие на учениците.

 Разчитам на Вас да осигурите  редовното участие на учениците в допълнителните занятия и своевременно да уведомявате  учителите, за отсъствията им по уважителни причини.

Графикът на допълнителните занятия ще намерите на бутон ” Справочник” – ” Седмично разписание” в сайта на училището.

 

С уважение:

Маргарита Александрова

Директор на ОУ ” Васил Левски” с. Ракево

 

Уважаеми ученици и родители!

Присъственият учебен процес за учениците от 5, 6 и 7 клас се преустановява за периода от 17.03.2021 г. до 31. 03.2021г. включително.    Преминаваме към обучение от разстояние в електронна среда в образователна платформа Microsoft Teams.

 Учениците трябва да:

 • спазват графика на учебните часове за втори срок и следят информацията подадена от класните им ръководители;
 • следват инструкциите и насоките на учителите по предмети;
 • изпълняват поставените задачи и отчитат / предават материалите по поставените задачи в указаните от учителите срокове;
 • активно и съзнателно участват в образователния процес в условията на електронно обучение в електронна среда;
 • получават консултации и разяснения от учителите по предмети чрез средствата на електронната комуникация;
 • получават обратна връзка от учителите по предмети относно резултатите от изпълнението на поставените задачи и/или осъщественото обучение.

Очакваме вашата подкрепа като родители:

 • да съдействате за положителната мотивация на децата си за активното им участие в образователен процес в условията на електронно обучение от разстояние;
 • ежедневно да проследявате поставените задачи, преподадения материал и при необходимост да подпомагате децата си.

Важно съобщение

Уважаеми родители, скъпи ученици,

от утре 16.02.2021 г. в ОУ ” Васил Левски” с. Ракево се възстановява присъственият учебен процес за всички класове.

Организацията на учебния ден е без промяна. Носете защитни средства- маски.

Чакаме Ви!

График за присъствено обучение на учениците за периода от 04.02.2021г. до 17.03.2021г.

 1. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. обучението на учениците от 5, 6 и 7 клас / дневна форма/ ще се осъществява присъствено при спазване на следния график:
 • От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. присъствено се обучават учениците от 7 клас.
 • От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5 клас
 • От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено се обучават учениците от 6 клас.
 1. Обучението на учениците от 5 , 6  и 7 клас / дневна форма/ за времето извън горепосочения график ще се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда в платформа Microsoft teams  чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 2. Обучението на учениците от 1 до 4  клас / дневна форма/ ще  се осъществява присъствено.

Възобновяване на присъствен учебен процес от 04.01.2021 г. за ученицинте от 1- 4 клас

Уважаеми ученици и родители, 

     1. От 04.01.2021 г. се възстановява присъственият учебен процес за учениците от 1-4 клас в дневна форма на обучение. Времетраенето на часовете е според утвърдените графици за учебна 2020/2021 г.

      2. Обучението на учениците от V- VII клас, считано от 04.01.2021 г. ще продължи да се провежда в електронна среда от разстояние.

С уважение, 

М. Александрова- директор

 

Важно съобщение!

Уважаеми ученици и родители!

Присъственият учебен процес се преустановява за периода от 30.11.2020 г. до 21. 12.2020г. включително.    Преминаваме към обучение от разстояние в електронна среда в образователна платформа Microsoft Teams.

Зимната ваканция на учениците ще бъде от 22.12.2020 г. до 03.01.2021 г. включително.

 Учениците трябва да:

 • спазват графика на учебните часове за първи срок и следят информацията подадена от класните им ръководители;
 • следват инструкциите и насоките на учителите по предмети;
 • изпълняват поставените задачи и отчитат / предават материалите по поставените задачи в указаните от учителите срокове;
 • активно и съзнателно участват в образователния процес в условията на електронно обучение в електронна среда;
 • получават консултации и разяснения от учителите по предмети чрез средствата на електронната комуникация;
 • получават обратна връзка от учителите по предмети относно резултатите от изпълнението на поставените задачи и/или осъщественото обучение.

Очакваме вашата подкрепа като родители:

 • да съдействате за положителната мотивация на децата си за активното им участие в образователен процес в условията на електронно обучение от разстояние;
 • ежедневно да проследявате поставените задачи, преподадения материал и при необходимост да подпомагате децата си.

Заедно ще успеем!

Маргарита Александрова- директор